ZGŁOSZENIA BUDOWY I INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Na czym polega procedura? Co podlega zgłoszeniu?

Nierzadko słyszymy, że zamiast uzyskiwać pozwolenie na budowę wystarczy „coś” zgłosić. Co właściwie dla inwestora oznacza zgłoszenie robót budowlanych? Oraz czym jest to „coś” co możemy zgłosić? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

Zgłoszenie budowy i innych robót budowlanych dokonywane jest w odpowiednim Organie administracji architektoniczno-budowlanej. Organem tym jest Starosta Powiatowy (z pewnymi wyjątkami) reprezentowany przez wydział architektury bądź budownictwa na terenie powiatu, którego planujemy przyszłą inwestycję. Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót jednak w praktyce bywa z tym różnie. Jeżeli budynek bądź urządzenie nie zostało jeszcze naniesione na mapie to Organ sprawdzający nie ma wiedzy na temat jego istnienia, co daje możliwość „legalizacji” pewnych obiektów. Oczywiście, nie jest to zgodne z Prawem Budowlanym.

Jeśli dokonamy zgłoszenia robót budowlanych to właściwy organ ma 21 dni na ustosunkowanie się do naszego zgłoszenia. Możliwe są tutaj trzy opcje:

 • „nic” nie otrzymujemy – to najlepszy z wariantów oznacza on że otrzymaliśmy tzw. milczącą zgodę i możemy budować,
 • otrzymujemy postanowienie o nałożeniu obowiązku uzupełnienia braków – to wariant pośredni, który oznacza, że musimy coś jeszcze donieść bądź poprawić,
 • otrzymujemy sprzeciw – w formie decyzji otrzymujemy odmowę wykonania wnioskowanych robót budowlanych.

Otrzymanie sprzeciwu zdarzyć się może, jeżeli albo to co zgłaszamy objęte jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę albo nie uzupełniliśmy w wyznaczonym terminie postanowienia, o którym mowa wyżej. 

Poniżej lista wybranych obiektów, które wymagają zgłoszenia a nie wymagają pozwolenia na budowę:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;
 • oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 • zbiorników bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 • wolno stojących:
  1. parterowych budynków gospodarczych,
  2. garaży,
  3. wiat – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowych:
  1. ganków,
  2. oranżerii (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:
  1. do 35 m2,
  2. powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m – przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
 • przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  1. płyt do składowania obornika,
  2. szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
  3. naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
  4. silosów na kiszonkę;
 • wewnętrznej instalacji gazowej.
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce, sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Druk wniosku zgłoszenia można pobrać na stronach starostwa lub Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
 
Do zgłoszenia należy dołączyć: 
 1. oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 2. odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb;
 3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów;

Wyjaśniając: Oprócz wniosku oraz oświadczenia dołącza się również mapę zasadniczą z naniesioną lokalizacją obiektu oraz szkice i odpowiednie rysunki. Np. dla budynku gospodarczego jest to rzut, przekrój rzut połaci dachowej i elewacje z naniesionymi wymiarami, kątem nachylenia dachu oraz planowanym posadowieniem. Należy zwrócić uwagę na to, że rysunki nie muszą być wykonanie przez projektanta. Jeżeli posiadamy minimalne zdolności plastyczne możemy wykonać je sami. Warto tu zaznaczyć, że to, co złożymy NAS OBOWIĄZUJE. Nie możemy przesuną przedmiotowego obiektu, zmienić jego wysokości czy kształtu. Jeżeli chcemy dokonać takich zmian musimy to ponownie zgłosić. Punkt c) mówi o dokumentach, które należy dołączyć w miarę potrzeb. Najczęściej prosi o nie urząd we wspomnianym postanowieniu.  Za sprawą nowych przepisów bardzo dużo mówi się aktualnie o zgłoszeniach budynków mieszkalnych.  Najważniejszą kwestą dotyczącą zgłoszeń takich obiektów jest to, że do skutecznego zgłoszenia takiego budynku potrzebujemy DOKŁADNIE TAKI SAM PROJEKT, sporządzony przez uprawnionego projektanta, jak do pozwolenia na budowę. 

Co daje inwestorowi zgłoszenie?

 • Dużo krótszą procedurę trwającą do 21 dni od złożenia wniosku a nie jak w przypadku pozwolenia na budowę 65 dni;
 • Brak kierownika budowy (z pewnymi wyjątkami), dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej. Obiekty takie również nie posiadają obowiązku „odbioru” przez Nadzór Budowlany – nie dotyczy to budynków mieszkalnych na zgłoszenie;
 • Brak stron postępowania – najczęściej sąsiadów, którzy są informowani o prowadzonym postępowaniu, posiadają możliwość wglądu w dokumentację a także mają możliwość odwołania (zablokowania) naszej inwestycji.

W razie pytań, wątpliwości bądź, jeżeli nie masz czasu na odwiedzanie urzędów, rysowanie szkiców czy uzyskiwanie uzgodnień zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Pomożemy w skutecznym zgłoszeniu w atrakcyjnej cenie.    

Tekst sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20)
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach są chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia autora jest zabronione.

 
Autor: Zespół B&A Group

Nasza lokalizacja

Adres

Zadzwoń

Telefon

SUBSKRYBUJ NAS!

i odbierz już dziś swój prezent 🎁

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bierząco z naszymi nowymi wpisami, promocjami oraz odbierz przy okazji prezent w postaci darmowego wzoru zgłoszenia budynku gospodarczego do 35,00m2 wraz z przykładowymi rysunkami.

To nie spam! Przeczytaj naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.